โครงการให้ความรู้และแนวทางการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2549 จัดโดย อบต.กะลุวอ และอบต.บานา