โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา จัดการอบรม“นพลักษณ์“ ในระหว่างวันที่3-6กุมภาพันธ์ 2549 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ